സ്‌കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പാമ്പുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ അറിയണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

സ്‌കൂളിലും വീട്ടിലും കുട്ടികൾക്ക് പാമ്പുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ.

Dr Rajeev Jayadevan
President, IMA Cochin

🔸Please share with all school teachers, parents and students. They can do seminars based on this article. Prevention is better than cure. ഇന്നു സൂക്ഷിച്ചാൽ നാളെ ദുഖിക്കേണ്ടല്ലോ.

Read on IMA Live
Latest Publications
Profile
dr rajeev jayadevan

Dr Rajeev Jayadevan completed his MBBS and MD General Medicine with top honors from Christian Medical College (CMC) Vellore in 1995. He received training in Clinical Epidemiology and Public Health from Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.
He has extensive international experience of performing over 19,000 endoscopies. He was awarded MRCP (UK) from England in 1996. He obtained Board Certification in Medicine and Gastroenterology (Fellowship) from New York Medical College, and spent 3 years in the UK and 10 years in the US before returning to his hometown of Kochi. He established the department of Gastroenterology at Sunrise Hospital Cochin.

read more