നാം സ്വയം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ഉദര രോഗങ്ങൾ

നാം സ്വയം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ഉദര രോഗങ്ങൾ
ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ

ജനിതകവും പാരിസ്ഥിതികവും മറ്റുമായ നിരവധി ഉദരരോഗങ്ങൾ നമുക്കു തടുക്കാൻ പറ്റാത്തവയുണ്ട് . എന്നാൽ, ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അശ്രദ്ധകൊണ്ടു പിടിപെടുന്ന ഉദരരോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. Share with friends and family.

(My article on IMA live, IMA’s new digital portal for the general public for good quality health information in Malayalam)
Click on the link below👇

Read on IMA Live
Latest Publications
Profile
dr rajeev jayadevan

Dr Rajeev Jayadevan completed his MBBS and MD General Medicine with top honors from Christian Medical College (CMC) Vellore in 1995. He received training in Clinical Epidemiology and Public Health from Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.
He has extensive international experience of performing over 19,000 endoscopies. He was awarded MRCP (UK) from England in 1996. He obtained Board Certification in Medicine and Gastroenterology (Fellowship) from New York Medical College, and spent 3 years in the UK and 10 years in the US before returning to his hometown of Kochi. He established the department of Gastroenterology at Sunrise Hospital Cochin.

read more