ലൈഫിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ചെയ്യേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?

Know your Numbers & Know your health. An elaborate discussion on what all vaccinations to be taken and checkups to be done at each stage of your life.

ലൈഫിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ചെയ്യേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?

5 വയസ്സ് വരെ നൽകേണ്ടുന്ന വാക്സിനേഷനുകൾ , adulthood checkups , നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന മറ്റു പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്.

Health Tips

Know your Numbers & Know your health. An elaborated discussion on what all vaccinations to be taken and checkups to be done at each stage of your life. #stayhealthy #stayhappy #stayhealthystayhappy #healthtips #rjsoumyaലൈഫിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ചെയ്യേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?5 വയസ്സ് വരെ നൽകേണ്ടുന്ന വാക്സിനേഷനുകൾ , adulthood checkups , നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന മറ്റു പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്.

Posted by Red FM Malayalam on Wednesday, April 10, 2019

Latest Publications
Profile
dr rajeev jayadevan

Dr Rajeev Jayadevan completed his MBBS and MD General Medicine with top honors from Christian Medical College (CMC) Vellore in 1995. He received training in Clinical Epidemiology and Public Health from Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.
He has extensive international experience of performing over 19,000 endoscopies. He was awarded MRCP (UK) from England in 1996. He obtained Board Certification in Medicine and Gastroenterology (Fellowship) from New York Medical College, and spent 3 years in the UK and 10 years in the US before returning to his hometown of Kochi. He established the department of Gastroenterology at Sunrise Hospital Cochin.

read more