കാൻസർ തടുക്കാൻ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?

Dr Rajeev Jayadevan on 93.5 Red FM, for World Cancer Day 4 February.

കാൻസർ തടുക്കാൻ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?

1. Does red meat cause cancer?
2. What is the best lifestyle to beat cancer?
3. What are the problems with reading research papers on such topics?
4. How can we realistically reduce cancer risk?

1. Does red meat cause cancer?
2. What is the best lifestyle to beat cancer?
3. What are the problems with reading research papers on such topics?
4. How can we realistically reduce cancer risk?

Latest Publications
Profile
dr rajeev jayadevan

Dr Rajeev Jayadevan completed his MBBS and MD General Medicine with top honors from Christian Medical College (CMC) Vellore in 1995. He received training in Clinical Epidemiology and Public Health from Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.
He has extensive international experience of performing over 19,000 endoscopies. He was awarded MRCP (UK) from England in 1996. He obtained Board Certification in Medicine and Gastroenterology (Fellowship) from New York Medical College, and spent 3 years in the UK and 10 years in the US before returning to his hometown of Kochi. He established the department of Gastroenterology at Sunrise Hospital Cochin.

read more